RECUPERAREA SUVERANITĂȚII
Proiect strategicÎn acest articol îți prezint un proiect strategic realizat de mine în vederea recuperării drepturilor noastre inalienabile și a proprietăților noastre alodiale. Autoritatea impune întotdeauna ceva. Ea impune taxe, impozite, reguli pe care le denumește a fi legi, metodologii birocratice etc. Eu nu mă consider autoritate și deci nu doresc și nici nu pot să impun ceva cuiva. Eu nu mă consider autoritate deoarece sunt perfect conștient de faptul că ființa umană este suverană și are dreptul să gândească, să vorbească, să acționeze în deplină libertate și să ia decizii pentru sine atâta timp cât nu aduce vreun prejudiciu cuiva. În consecință, în cadrul acestui proiect strategic îți ofer informații ajutătoare prin care poți avansa pe calea suveranității și cu ajutorul cărora poți lua decizii în cunoștință de cauză. Deciziile însă îți aparțin! În acest articol voi repeta unele idei, dar într-un context diferit, în scopul aprofundării lor. Deoarece aceste idei apar într-un alt contex, ele vor fi iluminate dintr-un alt unghi de vedere și vor căpăta astfel noi semnificații ceea ce conduce la aprofundarea lor. Cu cât privești un fenomen din mai multe unghiuri de vedere, cu atât înțelegi și aprofundezi acel fenomen mai bine. Repetarea minciunii conduce întotdeauna la hipnoză. Adevărul are întotdeauna o profunzime infinită. Repetarea conștientă a adevărului în scopul aprofundării lui conduce întotdeauna la conștientizare.

Este bine să fii conștient despre diferența principială dintre adevăr și minciună. Adevărul este întotdeauna infinit și holistic. El are întotdeauna continuitate logică și sens. Adevărul provine întotdeauna din sufletul omului. De aceea, de la oamenii care își exprimă gândurile sincere din sufletul lor ai întotdeauna ce învăța deoarece sufletul este esența Științei, a Universului și a Adevărului Suprem. Deoarece adevărul este infinit și holistic el poate fi explicat pe foarte multe căi și între cunoștințele științifice se pot face foarte multe conexiuni logice în vederea explicării profunde a anumitor aspecte ale realității. Înțelegerea profundă a adevărului conduce la iluminare. Această iluminare aduce cu sine un efect pe care îl putem numi „aha-efect” sau efectul aha. Minciuna este întotdeauna finită și trunchiată. Ea nu are niciodată continuitate logică și nici sens. Minciuna provine întotdeauna din mintea umană. Mintea minte! Ascultă sufletul! De aceea, de la oamenii care își exprimă gândurile din minte nu ai niciodată ce învăța deoarece în minte se află numai știință incompletă, eronată și viclenii. Minciuna produce în mintea umană un efect de aiureală, iar credința în minciună reduce gradul de conștiință al omului respectiv. În instituțiile de învățământ se predau întotdeauna cunoștiințe trunchiate sub formă de materii precum matematică scolastică, fizică, chimie, biologie etc. În aceste instituții nu se predă niciodată o știință holistică prin care școlarul, elevul sau studentul să fie ajutat pentru a putea face conexiuni logice între materiile predate. Între materiile predate nu se pot face conexiuni logice deoarece acestea sunt în marea lor parte pseudo-știință și nu știință adevărată.

Este bine să își dezvolți capacitatea senzitivă de a înțelege, a simți și a intui în mod spontan ce gânduri vin din suflet și ce gânduri vin din minte. Gândurile care vin din suflet sunt o energie pură și subtilă care îți iluminează mintea și îți mângâie inima.


1. IntroducereȚările lumii sunt în fapt corporații și aparțin unui Trust Fiduciar Semi-secret condus de trei entități statale: orașul-stat Vatican, orașul-stat City of London și orașul-stat Washington D.C. Vaticanul nu aparține Italiei. City of London nu aparține Londrei, nici Marii Britanii și nici Commonwealth-ului britanic. Washington D.C. nu aparține S.U.A.

Acest trust este un Trust Fiduciar Semi-secret. El oferă oamenilor toate informațiile necesare pentru ca ei să funcționeze în interiorul său și să producă plusvaloare pentru administratorii trustului, însă informațiile despre funcționarea trustului nu le oferă. Vaticanul este constituitorul acestui trust, iar Papa de la Roma este cel care formulează principiile de funcționare a trustului. Washington D.C. este protectorul trustului și cel care formulează codurile pe baza cărora se fac legile. Aceste coduri sunt bazate pe principiile de funcționare a trustului. În aceste coduri sunt definite și explicate instrumentele lingvistice care stau la baza legilor trustului. City of London este centrul financiar, economic și bancar al trustului. În el se regăsește International Bar Association, numită prescurtat BAR, care este o breaslă formată din avocați ce protejează interesele trustului. Aceasta este descrierea succintă a structurii sistemice a acestui trust.

În acest trust definiția ființei umane se regăsește în „Title 1 of U.S. Code § 8”. Conform acestei definiții numai pruncul nou-născut, însă doar până în momentul eliberării certificatului medical constatator al născutului viu în care apare codul numeric personal, este considerat a fi ființă umană. După ce nou-născutul este înregistrat în catastifele sistemului el este considerat mort sau dispărut pentru acest sistem. Deoarece pruncul este considerat mort sau dispărut, toate drepturile și toate proprietățile acestui prunc trec în administrarea trustului până în momentul în care omul respectiv dovedește cu acte că este în viață. În consecință, pentru ca noi să ne recuperăm drepturile noastre inalienabile și proprietățile noastre alodiale trebuie să dovedim cu acte că suntem în viață.

Acest proiect strategic are trei obiective principale și anume:

. dovedirea cu acte a faptului că ne-am născut vii
. dovedirea cu acte a faptului că suntem în viață
. declararea în scris a suveranității ființei umane

Proiectul strategic l-am elaborat în vederea deschiderii drumului spre redobândirea drepturilor noastre inalienabile și a proprietăților noastre alodiale. Pe lângă acest proiect mai trebuie elaborate și tactici inteligente de interacționare cu autoritățile. Autoritățile acționează și reacționează întotdeauna în conformitate cu principiile Trustului Fiduciar Semi-secret. Termenii folosiți de autorități sunt identici cu cuvintele din limba română, însă semnificațiile acestor termeni sunt diferite pentru ca oamenii să nu îi poată înțelege. Această limbă română folosită de autorități o putem numi limba legaleză. Autoritățile au ritualuri și modalități de acțiune și reacțiune ce decurg din principiile trustului. Deoarece noi nu cunoaștem în totalitate și în mod exact limba legaleză, ritualurile, modalitățile de acțiune și reacțiune ale autorităților noi va trebui să le înțelegem prin experimentare, i.e. prin interacțiune cu autoritățile, în vederea construirii de tactici inteligente prin care să ne recuperăm drepturile noastre inalienabile și proprietățile noastre alodiale. De aceea este bine ca fiecare om, care a decis să meargă pe drumul suveranității, să raporteze comunității experiențele sale ce le-a făcut în cadrul interacțiunii cu autoritățile în mod cât mai explicit și cât mai detaliat pentru ca împreună să construim tacticile necesare pentru a continua drumul nostru în mod eficient. Aceste experiențe pot fi date mai departe în formă scrisă sau sub formă digitală, spre exemplu prin încărcarea lor pe internet. Documentele adiționale acestor rapoarte pot fi anonimizate, i.e. datele personale de pe aceste documente pot fi făcute ilizibile.


2. Etimologie, definiții și explicații. Suveranitatea

Termenul „suveranitate” este compus din adjectivul „suveran” și sufixul „itate”. Sufixul „itate” se descompune în „i” care înseamnă „este” și „tate” care înseamnă „tată” sau „părinte” în sensul de „cel care oferă un caracter, o calitate sau o caracteristică unui adjectiv”. În consecință, termenul „suveranitate” înseamnă „cel care oferă caracterul de suveran”. Suveranitatea este o caracteristică intrinsecă a ființei umane. Ea este aceea care conferă caracterul de suveran ființei umane. Caracterul de suveran înseamnă independență, autoritate suverană, putere supremă sau calitatea de a dispune de soarta sa.

Termenul „suveran” provine de la adjectivul și prefixul „super”. Adjectivul „super” înseamnă extraordinar, formidabil sau excelent. Prefixul „super” arată superioritatea și are următoarele semnificații: „superior” și „ care se află într-o poziție sau condiție superioară”.

Limba latină își are originea în limba strămoșilor noștri, limbă pe care o putem numi limba geto-dacică. De aceea cuvintele din latină sunt foarte asemănătoare cu limba geto-dacică. În acest context este demn de remarcat verbul „supera” din limba latină care este înrudit cu termenul „suveran”. „Supera” la cazul acuzativ are forma „superan” și înseamnă „superior”. Termenul „superior” înseamnă „care ocupă treapta cea mai înaltă într-o ierarhie” sau „suprem”. Acesta este motivul pentru care în limba română adjectivul „superior” nu are grade de comparație și deci nu se poate spune „cel mai superior” sau „mai superior”.

Adjectivul „suveran” înseamnă „cel care are autoritatea supremă” sau „cel care are cel mai înalt grad”. Substantivul „suveran” înseamnă „monarh” sau „conducătorul suprem al unei monarhii”.

Există mai multe tipuri de suveranitate precum: suveranitatea Divinității, deci cea a Creatorului Universului, suveranitatea ființei umane, suveranitatea papală, suveranitatea națională etc. Suveranitatea Divinității este suveranitate absolută deoarece Divinitatea se află deasupra legilor cosmice. Divinitatea se află deasupra legilor cosmice deoarece Ea le-a creat. Creatorul se află întotdeauna deasupra creației sale. În contexul acestui articol, când vorbim despre suveranitate, ne referim la suveranitatea ființei umane, pe care o mai putem numi și suveranitate individuală. Suveranitatea ființei umane nu este absolută deoarece ființa umană se supune legilor cosmice. Suveranitatea ființei umane se referă la faptul că ființa umană nu are nevoie să se supună altei ființe și nici regulilor formulate de alte ființe.

Suveranul este un monarh(mon = unul, arkhos = stăpân), deci un singur stăpân care stăpânește numai împărăția sinelui său. Suveranitatea este o stare în care cineva își poate stăpâni gândurile, vorbele și acțiunile sale pentru a le aduce într-o stare non-contradictorie și non-duală de consens devenind astfel maestru spiritului său și al conștiinței sale.

Suveranitatea individuală este una dintre posibilitățile prin care oamenii se pot elibera din sclavia sistemului matriceal. Suveranitatea individuală nu poate fi negată și nici nu poate fi interzisă în mod legal de sistem deoarece, în momentul în care sistemul matriceal neagă sau interzice suveranitatea individuală, el neagă sau interzice inclusiv suveranitatea papală ceea ce va conduce la prăbușirea sistemului actual căci suveranitatea papală este elementul principal pe care se sprijină acest sistem. În consecință, suveranitatea este un fundament forte al oamenilor pe care se poate construi strategia eliberării noastre din sclavie. Deoarece oamenii sistemului nu pot nega și nici nu pot interzice suveranitatea individuală, lor nu le rămâne decât o șansă și anume să infiltreze oamenii lor în rândul mișcării suveranilor care să producă vrajbă și ceață în mințile oamenilor. Fii foarte atent în această privință pentru a nu pica în capcanele întinse de infiltrații sistemului! Infiltrații sistemului nu trebuie izolați și nici combătuți, ci este bine să le trimitem semnale sau să le spunem șleau în față că suveranitatea individuală este bună și pentru ei.

Suveranitatea nu este doar o teorie așa cum cred mulți oameni neinformați. În prezent există foarte mulți oameni, foarte mulți în număr și nu în procente, care sunt suverani și deci au drepturi inalienabile și proprietăți alodiale. În data de 15 martie 1991, președintele României, în persoana lui ION ILIESCU, a semnat în numele țării noastre legea nr. 28 prin care se prevede acceptarea de către România a Acordului(Statutului) privind Corporația Financiară Internațională(C.F.I.). Pentru a putea fi membru al C.F.I. România a trebuit să plătească aceste corporații o sumă în valoare de $1.504.000.

Clauzele din acest acord au putere de lege. Aceste clauze stipulează faptul că documentele din arhivele C.F.I. sunt inviolabile, că proprietățile și patrimoniul C.F.I. nu se supune niciunei restricții, niciunei reglementări, niciunui control și niciunui moratoriu. Pe mai departe ele stipulează că toți guvernatorii, directorii, locțiitorii și angajații C.F.I.-lui au imunitate deplină în fața proceselor juridice atunci când acționează în mod oficial.

C.F.I., patrimoniul său, proprietățile sale, operațiunile și transacțiile sale sunt imune în fața taxării și a oricăror altor îndatoriri. Salariile și remunerațiile plătite de C.F.I. directorilor, locțiitorilor, oficialilor și angajaților acestei corporații nu pot fi taxate în niciun fel.

C.F.I. deține imunitate deplină în fața legilor, iar capitalul său nu poate fi supus cercetării, rechiziției, confiscării, exproprierii și nici altor forme de capturare prin acțiuni ale executivului sau ale legislativului. Proprietarii acționari ai C.F.I. dețin imunitate în fața legilor și în fața justiției, iar proprietățile lor sunt proprietăți alodiale, deci nu pot fi impozitate, nu pot fi taxate și nici expropriate. În consecință, acești proprietari sunt suverani și deci dețin drepturi inalienabile și proprietăți alodiale. Pe lângă aceștia există mai mulți oameni care sunt suverani. În fapt, politicienii au un grad foarte mare de suveranitate. Ei doresc însă să dețină 100% suveranitate individuală. Acesta este motivul pentru care politicienii tind să creeze legi prin care ei să aibă imunitate și superimunitate în fața legilor. Imunitate și superimunitate în fața legilor înseamnă 100% suveran. În consecință, suveranitatea ființei umane este legitimă, iar legea nu o interzice. Acest fapt ne conduce la concluzia că aspirația oamenilor de a deveni suverani este o aspirație realizabilă.

. Ființa Umană

O definiție științifică unanim acceptată a sintagmei „ființă umană” nu există până în clipa de față. Există anumite definiții în dicționare sau în alte cărți. Aceste definiții sunt diferite și, în opinia mea, ele sunt inconsistente și incomplete, deci ele sunt nesatisfăcătoare. De aceea, voi îndrăzni eu să ofer o definiție a acestei sintagme în așa fel încât orice om rațional să poată fi de acord cu ea.

Definiție:

„Ființa umană, numită și om, este o ființă suverană, morală și trihotomică formată din corp invizibil(= spirit și suflet), din corp material(= trup material) și din corp extins(= proprietate echitabilă = toate lucrurile de care are nevoie pentru a putea trăi în mod decent). Ea este dotată cu diferite tipuri de inteligență, cu creativitate și inventivitate. Ființa umană se supune numai legilor naturii, care pot fi intitulate și legile naturale sau legile cosmice, și legilor morale. Ființa umană, fiind suverană, se situează d.p.d.v. al drepturilor sale deasupra entităților fictive precum persoane(notă: termenii „ființă umană” și persoană sunt doi termeni total diferiți), state, instituții statale sau non-statale, bănci, firme, corporații etc. Ființa umană are numai drepturi față de entitățile fictive și nu are nicio datorie și nicio obligație față de acestea.”

În consecință, ființa umană se naște cu trei valori: valoarea spiritualo-intelectuală, forța de muncă și proprietatea echitabilă(= corpul extins).

Valoarea spiritualo-intelectuală decurge din faptul că ființa umană are suflet și spirit.

Valoarea numită forță de muncă decurge din faptul că ființa umană are corp material cu ajutorul căruia poate produce mărfuri și poate oferi servicii. Valoarea numită proprietate echitabilă(= corp extins) este proprietatea oferită de comunitate la nașterea ei și este un drept inalienabil al fiecărui nou-născut. Proprietatea echitabilă este o parte echitabilă din teritorul deținut de comunitatea respectivă.

Valoarea spiritualo-intelectuală este o valoare foarte mare deoarece omul poate crea diverse lucrări, invenții, inovații, optimizări ale unor procese de producție, iar toate aceste creații ale unui singur om poate aduce mașinii economice profituri de milioane sau chiar de miliarde de euro. Valoarea forței de muncă este și ea o valoare foarte mare. Firma la care lucrează un om reține 99% din rezultatele muncii acelui om. Salariul, în România, este numai 1% din profitul realizat pe locul de respectiv de muncă. Înmulțește salariul tău cu 100 pentru a afla valoarea în bani a produselor create de tine și/sau a serviciilor oferite de tine într-o singură lună, înmulțește rezultatul obținut cu 12 pentru a afla valoarea în bani a produselor create de tine și/sau a serviciilor oferite de tine într-un singur an, după care înmulțește rezultatul cu numărul de ani în care ai activat în acea firmă pentru a afla valoarea în bani a produselor create de tine și/sau a serviciilor oferite de tine. În acest fel afli valoarea proprietății exprimate în bani create de tine prin forța ta de muncă. Valoarea proprietății echitabile este și ea foarte mare. În România, proprietatea echitabilă a unui cetățean român este de cca. 1 ha de pământ. Prețul unui 1 ha de pământ este actualmente (2017) evaluat la cca. 5.000 de euro, însă mai important chiar decât acest preț este valoarea în bani care se poate obține din exploatarea acelui 1 ha de pământ. Pe acea suprafață de pământ se pot cultiva legume și fructe. În acest caz valoarea profitului rezultat din expoatarea acestei suprafețe de pământ este relativ mică. Pe acea suprafață de pământ se pot amplasa panouri solare sau eoliene pentru a obține energie electrică, se pot amplasa sonde de extragere a țițeiului, se pot construi mine pentru extragere de minereu, aur, argint sau alte minereuri prețioase. În acest caz, se pot obține profituri uriașe de pe acea suprafață de teren. Însumând toate aceste trei valori ale ființei umane, deci valoarea spiritualo-intelectuală, valoarea forței sale de muncă și valoarea proprietății echitabile, rezultă o valoare foarte mare care poate fi chiar mai mare de milioane de euro.

Există unii oameni, în rândurile celor care vor să devină suverani, care afirmă că nu este corect să folosim sintagma „ființă umană”. Ei afirmă că sintagma „ființă umană” nu ar fi corectă deoarece aceasta ar însemna „monstru” și propun ca în locul sintagmei „ființă umană” să folosim următoarele sintagme: „ființă vie”, „ființă suverană” etc. Alții propun ca în locul sintagmei „ființă umană” să folosim numai doi termeni și anume: „bărbat” sau „femeie”. Acești oameni își bazează afirmația lor precum că ființa umană ar fi monstru pe dicționarul lui James Arthur Ballentine.

În dicționarul său „Law dictionary with pronunciations”, ediția din 1948, profesorul de drept de la Universitatea din California James Arthur Ballentine scrie, în rubrica în care definește sintagma „ființa umană”, următorele:

„human being. See monster.”

În limba română:

„ființă umană. Vezi monstru.”

La rubrica în care definește termenul „monstru” scrie următoarea definiție:

„monster. A human-being by birth, but in some part resembling a lower animal. A monster ... hath no inheritable blood, and cannot be heir to any land, albeit it be brought forth in marriage; but although it hath deformity in any part of its body, yet if it hath human shape, it may be heir.”

În limba română:

„monstru. O ființă umană prin naștere, dar care seamănă în unele părți cu un animal inferior. Un monstru ... nu are sânge de moștenitor și nu poate moșteni vreun teren, chiar dacă dă naștere unui mariaj; dar deși vreo parte a corpului său este deformată, dacă are formă umană, poate fi moștenitor.”

În următoarele rânduri doresc să dezbat întrebarea:

Care sunt raționamentele lui James Arthur Ballentine ce conduc la revelația că ființa umană ar fi monstru?

Înainte de a intra în această dezbatere este bine să știm faptul că un dicționar este o carte scrisă de un autor sau de mai mulți autori. În consecință, definițiile dintr-un dicționar sunt părerile mai mult sau mai puțin subiective ale autorului, respectiv autorilor, acestui dicționar. Acesta este motivul pentru care un termen poate avea definiții diferite în dicționare diferite.

În conformitate cu oamenii de știință, ființa umană face și ea parte din regnul animal și deci se poate deduce de aici că ea este un animal. Pe mai departe este bine să știm faptul că omul este singura ființă de pe această planetă care torturează și ucide un număr foarte mare dintre semenii săi într-un timp relativ scurt.

Câteva date din ultima perioadă de timp a omenirii:

Inchiziţia: zeci, sute de mii sau poate chiar milioane de oameni morţi şi torturaţi
Războaie de colonizare: 50 de milioane de morţi
Primul război mondial: 10 milioane de morţi
Al doilea război mondial: 50 milioane de morţi
Bomba atomică de la Hiroshima: 150.000 morţi
Bomba atomică de la Nagasaki: 75.000 morţi
Victimele regimurilor comuniste: 100 de milioane de morţi
Războaie şi războaie civile între 1900-2000: 50 milioane de morţi
Războiul din Irak: 1,5 milioane de morţi
Războiul din Afganistan: 800.000 de morţi

Pentru înțelege și mai în profunzime motivele care l-au făcut pe James Arthur Ballentine să afirme în dicționarul său că ființa umană ar fi un monstru este bine să aflăm câte ceva despre acest autor.

James Arthur Ballentine s-a născut în data de 04.09.1871 în Detroit, Michigan. El a fost fiul lui James Madison Ballentine și al lui Ellen Truesdale Smith. Cu toate că a fost născut în Michigan el a devenit un proeminent avocat și autor pe coasta de Vest a S.U.A. După trei ani de studiu la Harvard Law School a devenit membru al Idaho State Bar(ISB) în octombrie 1899.

Idaho State Bar este compartamentul IBA(= International Bar Association numită și BAR) din statul Idaho. IBA este o agenție din City of London în care se regăsește un barou de avocați ce apără interesele superbogaților lumii și jecmănește oamenii de drepturile, de proprietățile și de banii lor. Compartimentul IBA din România se auto-intitulează Uniunea Națională a Barourilor din România(= UNBR). Chiar denumirea din limba română de barou(= bar + ou) ne spune că baroul este un ou, deci o creație, al BAR-ului.

Un an mai târziu s-a mutat în California, a fost admis în California Bar și a început să practice avocatura în San Francisco. După ocuparea mai multor funcții, James Arthur Ballentine a fost ales în Secretariatul și Trezoreria din Yale Alumni Association of California. El a fost autorul mai multor cărți. Tatăl său, James Madison Ballentine, a fost căpitan și om de afaceri. El a fost ales de două ori în funcția de senator al statului Idaho. Bunicii lui James Arthur Ballentine au fost David Ballentine și Agnes McGee of Scotland and Canada. David Ballentine a fost bancher și comerciant.

James Arthur Ballentine a murit în data de 01.06.1949 în San Francisco, California. A fost înmormântat în Mountain View Cemetery in Oakland, Alameda, California.

Din bibliografia lui James Arthur Ballentine observăm faptul că el a provenit dintr-o familie bogată și a slujit intereselor superbogaților lumii. James Arthur Ballentine a definit în dicționarul său ființa umană ca fiind monstru, probabil în speranța ca ea să fie introdusă în legislație, în scopul ca oamenii să fie considerați monștri și prin acest mod să li se renege drepturile lor inalienabile și drepturile la proprietățile lor alodiale. Această definiție nu a fost introdusă în legislație, probabil datorită faptului că ea este atât de deplasată încât nu se poate lua deloc în serios.

Alte motive pe care l-au făcut probabil pe James Arthur Ballentine să afirme că ființa este monstru ar fi următoarele: oamenii de știință afirmă că ființa umană este animal și omul este singura ființă de pe această planetă care torturează și ucide un număr foarte mare dintre semenii săi într-un timp relativ scurt. Ființa umană nu este monstru, ci devine monstru în urma îndoctrinării și a formării ei în instituțiile de învățământ.

Observăm foarte bine faptul că oamenii sistemului evită pe cât posibil să pronunțe termenii „ființă umană” sau „om”. Papa de la Roma, în bulele sale papale, numește oamenii creaturi. Alți lideri religioși numesc oamenii robi. Politicienii numesc oamenii alegători sau votanți. Oamenii sistemului din sistemul juridic numesc oamenii persoană fizică. Bancherii numesc oamenii debitori. Firmele numesc oamenii angajați și clienți. Proprietarii imobilelor numesc oameni chiriași. Puterea formată din lideri religioși, politicieni, bancheri, firmele acestora, proprietari de imobile etc. cunoaște foarte bine faptul că ea are putere asupra oamenilor doar atâta timp cât nu li se recunoaște acestora calitatea de „ființa umană”. În momentul în care puterea recunoaște că oamenii sunt ființe umane, autoritatea acesteia se va prăbuși deoarece ființa umană nu are nevoie să se supună altor oameni sau regulilor formulate de alți oameni. Acesta este motivul pentru care oamenii sistemului ocolesc cu desăvârșire sintagma „ființă umană”.

Termenul „ființă umană” este un termen generic care conține o structură. În cadrul structurii ei, ea include următorii termeni: prunc, copil, adolescent, om matur, bărbat, femeie, bătrân, bătrânică etc. Acest termen este sinonimul termenului „om”. Termenul „ființa umană” este un termen care are o nuanță academică, în timp ce termenul „om” are o nuanță spirituală.

Am menționat mai sus faptul că există oameni, în rândurile celor care vor să devină suverani, care afirmă că nu este corect să folosim sintagma „ființă umană”. Ei afirmă că sintagma „ființă umană” nu ar fi corectă deoarece aceasta ar însemna „monstru” și propun ca în locul sintagmei „ființă umană” să folosim următoarele sintagme: „ființă vie”, „ființă suverană” etc. Alții propun ca în locul sintagmei „ființă umană” să folosim numai doi termeni și anume: „bărbat” sau „femeie”.

După cum am menționat mai sus, termenul „ființă umană” este un termen generic ce conține o structură și de aceea el este foarte important în acest contex. Termenul „ființă umană” implică următorii termeni: „ființă vie”, „ființă suverană”, „bărbat” și „femeie”. Folosirea sintagmei „ființă vie” nu înseamnă neapărat „ființă umană” deoarece o ființă vie poate fi inclusiv o plantă sau un animal. Folosirea sintagmei „ființă suverană” nu descrie în mod complet ființa umană deoarece suveranitatea este numai o caracteristică a ființei umane. Termenii „bărbat” și „femeie” înseamnă „om matur de sex masculin, respectiv de sex feminin”. Acești doi termeni descriu numai două posibilități din structura ființei umane și au o nuanță sexuală. Folosirea a numai celor doi termeni, bărbat sau femeie, nu este recomandată deoarece aceasta sărăcește limbajul uman și conduce la inadvertențe de explicație și înțelegere. Ființa umană implică acești doi termeni, are o nuanță spiritualo-academică și o structură generică și complexă. Termenii „ființă umană” și „om” sunt termeni interschimbabili. Termenul „ființă umană” are o nuanță mai mult științifico-academică, în timp ce termenul „om” are o nuanță mai mult științifico-spirituală. Sunetul „om” este considerat în spiritualitate ca fiind „sunetul cosmic” sau „silaba mistică” din care s-a născut Universul. Acest sunet reprezintă Creatorul Universului, numit și Divinitate. Creatorul Universului se regăsește sub formă de scânteie divină, numită suflet, în fiecare ființă umană. Universul, creația Divinității, este o entitate fractală și de aceea el se regăsește în toate componentele sale, inclusiv în ființa umană. Creatorul Universului și creația sa se regăsesc în ființa umană și deci putem spune că ființa umană este Divinitatea însăși și creația sa. În consecință, limba română este singura limbă din lume care afirmă adevărul despre ființa umană atunci când ființa umană este denumită cu termenul „om”, căci omul este în fapt Creatorul Universului și creația sa.

În concluzie, nu este deloc recomandat să renunțăm la termenii „ființă umană” și „om”. Este posibil ca recomandarea de a renunța la acești termeni să provină de la infiltrații sistemului pentru a conduce mișcarea suveranilor în derizoriu.

. Cestui Que Vie

În urma acestor catastrofe starea legală a multor proprietăți era incertă. Pentru a clarifica starea legală a proprietăților, Parlamentul Angliei a adoptat un document numit Cestui Que Vie Act 1666. În acest document se declara că toți oamenii din regat sunt dați dispăruți pe mare sau morți dacă nu anunță autorităților faptul că sunt vii. În plus, acest act declara că toate proprietățile sunt luate în custodia statului dacă proprietarii nu își revendică drepturile și proprietățile în termen de 7 ani. Altfel spus, aceia ce erau în viață și doreau să-și recupereze drepturile și proprietățile lor trebuiau să anunțe autorităților faptul că sunt vii, să-și dovedească identitatea pentru a obține drepturile lor și să dovedească faptul că dețin acele proprietăți. În acest fel statul a retras toate drepturile oamenilor și a preluat proprietățile lor. Proprietățile oamenilor au fost introduse într-o corporație fiduciară(= trust fiduciar). Statul a devenit astfel fiduciarul(= instituție tutelară = administratorul) care deține titlurile de proprietate asupra drepturilor oamenilor și a proprietăților lor până când un om viu se anunță autorităților și își revendică drepturile și proprietățile, acesta putând cere și despăgubiri. Stăpânii Lumii au preluat acest concept și l-au integrat pe ascuns în sistemul social.

. Legitimitate versus legalitate

Legitimitatea este o caracteristică a legilor. Legile cosmosului sunt bazate întotdeauna pe știință, realitate și adevăr, sunt inalienabile, sunt imuabile și sunt universal valabile. Deoarece legile cosmosului dețin caracteristicile enunțate mai sus ele sunt legitime. Așa-numitele legi create de om nu pot fi legi deoarece ele nu au caracteristicile legilor cosmice precizate mai sus și deci ele nu sunt legitime. Oamenii nu dețin capacitatea de a face legi. Așa-numitele legi de tip uman sunt doar niște reguli pe care putem să le vedem ca niște regulamente contractuale. Problema cu aceste regulamente contractuale constă în faptul că ele nu au fost acceptate în mod evident de nimeni și nici nu au fost incluse într-un contract individual pentru a putea fi semnate de părțile din acest contract. Deoarece aceste „legi” de tip uman nu sunt legitime și nu pot fi încadrate nici la statulul de condiții contractuale, din lipsa contractului respectiv, aceste „legi” nu pot fi valide. Ființa umană se supune numai legilor cosmice deoarece numai acestea sunt legitime și valide. Ea nu ar trebui să se supună „legilor” umane deoarece aceste „legi” nu sunt legitime și nici valide.

Este bine să cunoști diferența dintre legitimitate și legalitate. Dacă nu cunoști această diferență s-ar putea să cazi în capcana pe care o întind anumiți oameni ce îți vor promite că te vor ajuta să devii suveran pentru ca statul să îți retrocedeze proprietățile pierdute. Retrocedarea de către stat a unor proprietăți se poate face pe cale legală. Suveranitatea ființe umane este o caracteristică intrinsecă a ființei umane și este legitimă. Legitimitatea stă întotdeauna deasupra legalității. În consecință, suveranitatea nu trebuie obținută și nici nu trebuie recunoscută de cineva căci ea există și este o însușire a ființei umane.

. Ficționalitatea

În această secțiune doresc să-ți vorbesc despre ficționalitate în general și cea a persoanei în special. Atât persoana naturală cât și persoana fizică sunt ficțiuni deoarece ele sunt numai niște seturi de date, iar aceste date sunt ficțiuni inventate de mintea umană. Ficționalitatea nu este nici bună și nici rea. Altfel exprimat, ficționalitatea poate fi bună sau rea. Dacă ficționalitatea este folosită în scopuri benefice pentru toți oamenii atunci putem spune că ea este bună. Dacă ficționalitatea este folosită în scopul de a fi benefică unei minorități de oameni și a fi malefică și distructivă pentru majoritatea oamenilor atunci putem spune că ea este rea. Toate produsele tehnologice de pe această planetă au fost create pe baza matematicii scolastice. Fundamentul matematicii scolastice este format din cifre, numere și operații matematice. Cifrele, numerele și operațiile matematice există doar în mintea omului și deci ele sunt ficțiuni. Cu toate că produsele tehnologice sunt create pe un fundament fictiv ele pot fi bune dacă sunt utilizate în favoarea tuturor oamenilor. În societatea noastră produsele tehnologice sunt folosite, în marea lor majoritate, în defavoarea majorității oamenilor. Cu ajutorul acestor produse tehnologice stăpânii lumii, prin intermediul slujitorilor lor umili, spionează și controlează populația lumii. Concluzie: Ficționalitatea este bună atâta timp cât ea este folosită în favoarea tuturor oamenilor. Ficționalitatea este rea atunci când ea este folosită, precum în cazul societății noastre, în defavoarea majorității oamenilor. În consecință, nu ficționalitatea persoanei fizice este deranjantă pentru noi, ci faptul că persoana fizică a fost creată de stat prin furtul identității noastre și în scopul de a ne priva de drepturile noastre inalienabile și de proprietățile noastre alodiale.

. Persoana Naturală

Persoana naturală este un set de date ce ia naștere în mod natural în momentul nașterii ființei umane. Ea este o entitate fictivă și indică asupra ființei umane. Ea este titlul alodial asupra proprietății ființei umane. Deținătorul titlului alodial este proprietarul de drept al proprietății sale. Deținătorul titlului alodial nu are nevoie să plătească impozite și taxe, nu poate fi expropriat și nu trebuie să presteze servituți față de cineva. Persoana naturală se scrie așa: inițialele se scriu în majuscule, iar restul literelor se scriu în minuscule. Inițialele scrise în majuscule simbolizează faptul că ea este o entitate fictivă deoarece majusculele, în simbolistica sistemului, înseamnă entitate fictivă sau moartă. Restul literelor scrise în minuscule simbolizează faptul că ea este o entitate ce ia naștere în mod natural și care indică asupra ființei umane.

. Persoana Fizică

Persona fizică este un set de date alcătuit din datele personale și din însemnele statului. Ea este o entitate fictivă și o creație artificială construită de o altă entitate fictivă și artificială, i.e. construită de statul corporatist. Persoana fizică indică asupra firmei ființei umane create de stat. Ea este titlul legal asupra proprietății ființei umane. Titlul legal nu este un titlu alodial, ci doar un titlu de posesie. Deținătorul titlului legal este posesorul proprietății, însă nu este proprietarul alodial al proprietății. De aceea deținătorul titlului legal trebuie să plătească impozite și taxe și poate fi în orice clipă expropriat. Persoana fizică se scrie în totalitate în majuscule. Inițialele scrise în majuscule simbolizează faptul că persoana fizică este o entitate fictivă. Restul literelor scrise în majuscule simbolizează faptul că ea este o creație artificială a unei entități fictive și artificiale, i.e ea este o creație a statului corporatist.


3. ImplementareaÎn catastifele sistemului matriceal, sufletul și spiritul tău aparține (dumne)Zeului religiei, iar trupul tău este declarat a fi mort sau dispărut. Pentru a ne elibera din acest sistem matriceal este nevoie să ne eliberăm în mod oficial sufletul, spiritul și trupul material. Există mulți oameni care își pun următoarea întrebare:

„Ce rost are să-mi fac acte de suveranitate, spre exemplu ce rost are să-mi fac afidavit de suveranitate? Ființa umană este în fapt suverană!”

Iată răspunsul la această întrebare:

„Într-adevăr, ființa umană este în fapt suverană. Toate actele eliberate de sistem pe care le deții sunt contracte nedezvăluite ce atestă faptul că ești sclavul unor oameni ce se ascund în spatele sistemului. În sistemul juridic actual, se presupune că tăcerea este un accept tacit. În consecință, dacă taci, înseamnă că accepți statutul de sclav. O declarație verbală făcut în mod public este binevenită, însă ea nu este suficientă. De aceea, cel mai indicat lucru este să declari în scris că nu accepți acele contracte nedezvăluite care te declară a fi sclav.”

Unii oameni recomandă renunțarea la Codul Numeric Personal(= CNP) și la actele create de stat. Este oare această recomandare benefică pentru marea majoritate a oamenilor ce doresc să devină suverani?

În următoarele rânduri doresc să dezbat această întrebare în scopul găsirii unui răspuns mulțumitor. Pentru început este bine să știm ce este CNP-ul. CNP-ul este un cod prin care o persoana fizică se poate identifica pe sine însăși și poate fi identificată de către oamenii sistemului foarte repede și ușor. Persoana fizică poate fi identificată foarte repede și ușor prin introducerea acestui cod în computerul sistemului și deci nu mai este nevoie de introducerea datelor personale. CNP-ul are rolul de a urmări și controla activitățile oamenilor în domeniul muncii, taxelor, impozitelor etc. În toate țările lumii există un astfel de cod sub o formă sau alta ceea ce înseamnă că el a fost introdus pentru faptul că el este un punct de pe Agenda Politică a Stăpânilor Lumii. Acest cod este proprietate publică, însă el este revendicat de corporația România. Folosirea lui implică respectarea regulilor, denumite legi, impuse prin amenințarea cu violența și cu violența de funcționarii acestei corporații, denumiți senatori, parlamentari etc. Corporația România rejectează și alungă din societate orice român care renunță la CNP ceea ce poate însemna pierderea tuturor drepturilor, tuturor proprietăților, o viață în sărăcie lucie sau chiar moarte. Renunțarea la CNP este pedepsită, deci, chiar cu uciderea indirectă a celui ce a renunțat la CNP. Uciderea indirectă, în acest context, înseamnă rejectarea, alungarea, sărăcirea, lăsarea de izbeliște, înfometarea și înfrigurarea omului respectiv. Atâta timp cât economia noastră se bazează pe bani, nu este recomandat renunțarea la CNP și nici la actele sistemului deoarece această renunțare înseamnă de multe ori un trai în mizerie și suferință. Dacă ai făcut mandat de împuternicire, prin care persoana fizică cedează toate drepturile și proprietățile sale persoanei naturale, CNP-ul și actele create de sistem îți aparțin atât d.p.d.v. legitim cât și legal.

Documente necesare recunoașterii ființei vii și a suveranității ei:

. Certificatul de Apostazie(CA) sau de Debotezare(CD)
. Certificatul Medical Constatator al Născutului Viu(CMCNV)
. Certificatul de Naștere a Ființei Umane(CNFU)
. Certificatul de Naștere a Persoanei Fizice(CNPF)
. Cartea de Identitate a Persoanei Naturale(CIPN)
. Cartea de Identitate a Persoanei Fizice(CIPF)
. Mandat de Împuternicire(MI)
. Afidavid de Suveranitate(AS)

Înștiințarea în scris a autorităților

. înștiințarea bisericii
. înștiințarea președintelui României
. înștiințarea Inspectoratului General al Poliției Române
. înștiințarea Băncii Naționale a României

Cerere de acces la contul fiduciar

. la președintele României
. la Banca Națională a României

. Certificat de apostazie sau de debotezareToate religiile instituționalizate de pe Pământ, ca și celelalte instituții create de forțele malefice, sunt operațiuni sub steag fals. Sintagma „steag fals” provine din luptele navale și desemnează situația în care o navă arbora steagul inamicului pentru a se putea apropia cât mai mult de inamic în scopul de a deschide focul. În zilele noastre această tactică este folosită în societate. Instituțiile religioase, spre exemplu, își scriu pe „steagul” lor faptul că ele ar acționa în numele lui Dumnezeu, însă aceste instituții au fost create de sistemul matriceal al cărui sistem religios este o meta-religie denumită cultul saturnian. Cultul saturnian incorporează toate religiile instituționalizate de pe Pământ, inclusiv satanismul, ateismul și științifismul. Cultul saturnian idolatrizează zeul saturn.

Saturn a avut întotdeauna o semnificație negativă și diabolică. În antichitate, Saturn era numit „Marele Malefic”. Din punct de vedere ezoteric el este asociat cu limitările, restricțiile, moartea și putrefacția ființei umane. Saturn a fost întotdeauna asociat cu Satana, din mai multe motive. Mulți autori de carte și cercetători independenți susțin faptul că termenul „Satana” derivă de la cuvântul „Saturn”. Culoarea lui Saturn este negrul, la fel cu cea a Satanei. Un alt cuvânt înrudit cu termenul „satana” este cuvântul „sutană”. Sutana este o haină neagră și lungă până la pământ îmbrăcată de liderii religioși.

Este bine ca noi să nu fim naivi, ci să gândim în mod profund și realist. Acest Univers a fost creat de o ființă superinteligentă pe care o putem numi Divinitate sau Creatorul Universului. În consecință, absolut totul din Univers, inclusiv Saturnul, a fost creat de Divinitate. În acest Univers nu există Satana sau Diavol, în sensul unei ființe incarnate sau a unui spirit care s-ar afla tot timpul în război și în contradicție cu Divinitatea. Divinitatea este infinită, în timp ce Saturnul este finit. Știința faptului că Divinitatea a creat totul conduce la concluzia că umanitatea este în fapt un trup și un spirit. Atunci când oamenii acționează în mod altruist, acest trup și acest spirit numit și umanitate, funcționează în mod corect ceea ce conduce la o viață decentă pentru fiecare om. Cultul saturnian a fost creat de o minoritate de oameni superbogați pentru a îndepărta omul de Divinitate în scopul de a controla umanitatea. Prin îndepărtarea omului de Divinitate, omul pierde legătura cu Divinitatea și nu mai este conștient de faptul că umanitatea este în fapt un trup și un spirit ceea ce face ca oamenii să creadă că egoismul lor este legitim și să acționeze în mod egoist. Egoismul conduce la disfuncționalități în interiorul trupului și al spiritului umanității ceea ce conduce la pierderea drepturilor inalienabile, la pierderea proprietăților alodiale ale ființei umane, la control, la suferință și la moarte în suferință.

Prin certificatul de botez se înregistrează sufletul nou-născutului în Trustul Fiduciar și Semi-secret creat de Papa de la Roma care este constituitorul acestui trust. În acest fel se consideră că sufletul nou-născutului aparține constituitorului. Toate certificatele de botez din lume sunt în fapt certificate catolice. Creștinii se auto-denumesc ca fiind creștini deoarece ei afirmă prin această denumire că îl urmează pe Isus. A boteza copiii nu este creștinește deoarece cel botezat trebuie să fie matur pentru a putea încuviința în cunoștință de cauză botezarea lui. Amintește-ți! Isus nu a fost botezat când era copil, ci când a fost matur. A fi botezat în biserică nu este creștinește deoarece Isus a fost botezat în plină natură în râul Iordan. Isus s-a lăsat botezat în natură deoarece natura este adevăratul templu al lui Dumnezeu. A fi botezat în biserică, biserica este o instituție religioasă al cărui șef suprem este auto-denumitul Pontifex Maximus(= Papa de la Roma), înseamnă aprobarea unei minciuni și anume că sufletul tău ar aparține Papei deoarece Papa revendică toate sufletele de pe Pământ în bulele sale papale. Nu este creștinește să oferi sufletul tău unui om căci Isus nu a făcut acest lucru. Nu este creștinește să te lași botezat într-o apă stătătoare și nicidecum într-o cristelniță deoarece Isus s-a lăsat botezat într-o apă curgătoare, el s-a lăsat botezat în râul Iordan. A titula copilul la botez cu expresia „rob al lui Dumnezeu” nu este nici acest lucru creștinesc deoarece nici lui Isus nu i s-a spus acest lucru. Dumnezeu nu are nevoie de robi. El ne-a creat pentru a fi liberi și fericiți.

Nu este creștinește să obții un certificat de botez, acest certificat certifică faptul că sufletul celui botezat aparține constituitorului Trustului Planetar care este Papa de la Roma, deoarece Isus nu a obținut niciun certificat de botez. Pe certificatul de botez vei observa că numele oamenilor sunt scrise cu majuscule ceea ce înseamnă că este vorba despre entități moarte sau fictive(= persoane) căci numai entitățile moarte sau fictive se scriu cu majuscule. Scrierea numelui cu majuscule înseamnă că persoana respectivă are statul „Capitis Deminutio Maxima” ceea ce înseamnă persoană fără drepturi inalienabile. Aceste nume înscrise în acte sunt în fapt nume de firme ce sunt înregistrate în Trustul Planetar.

Certificatul de apostazie atestă faptul că ai renunțat în mod public și definitiv la credința religioasă și că datele tale personale au fost iradiate din registrele instituției religioase. Certificatul de debotezare atestă faptul că ai rejectat ritualul de botez la care ai fost supus și că datele tale personale au fost șterse din registrele instituției religioase. Certificatul de apostazie este recomandat celor care doresc să renunțe în mod definitiv la credința religioasă și la calitatea de membru dintr-o instituție religioasă. Certificatul de debotezare este recomandat celor care nu mai doresc să fie membri înscriși în catastifele instituției religioase și vor să practice în continuare credința lor.

Cererea de apostazie sau cea de debotezare o poți face la instituția religioasă de care aparții. În cerere este bine să specifici faptul că dorești un număr de înregistrare, o confirmare a primirii cererii tale și să fixezi o dată până la care autoritatea religioasă respectivă să reacționeze. Certificatul de botez este în fapt un contract. Orice contract trebuie să conțină și o clauză de ieșire din acel contract. În consecință, instituția religioasă ar trebui să elibereze la cerere un certificat de apostazie sau unul de debotezare. Unele instituții religioase îți vor elibera un astfel de certificat, altele nu ți-l vor elibera. În cazul în care instituția religioasă nu îți eliberează un certificat de apostazie, respectiv un certificat de debotezare, poți crea tu în regie proprie un astfel de certificat și declari în mod public că te retragi definitiv din acea instituție religioasă, respectiv că anulezi botezul.

Cei ce se auto-intitulează a fi atei vor prefera probabil să aibă un certificat de apostazie. Ateii au avantajul că nu își vor face probleme de conștiință religioasă în momentul în care cer un certificat de apostazie. Ateismul este și el, ca și religia, o operațiune sub steag fals a sistemului matriceal și face parte și el din cultul saturnian. Mulți dintre atei au căzut în capcana ateismului dintr-o eroare logică. Ei au gândit așa:

„Religia este îndoctrinare și deci este o credință falsă. Liderii religioși sunt lacomi după bani, după avere și după putere. Mulți dintre acești lideri se ocupă cu diverse activități perverse. Religia vorbește despre dumnezeu. În consecință, tot ceea ce spun liderii religioși este minciună și deci dumnezeu nu poate exista. Nu cred în dumnezeu și deci este mai bine să devin ateu!”

Acești atei nu și-au dat seama de faptul că instituțiile religioase sunt operațiuni sub steag fals și nici de faptul că (dumne)Zeul religiilor nu este Creatorul Universului, ci Saturn. Atunci când își vor dea seama de acest lucru ei se pot răzgândi și vor putea deveni oameni spirituali. Spiritualitatea este regina tuturor științelor. Fii spiritual! Fii științific!

Dacă dorești să renunți la a fi membrul instituției religioase și să practici în continuare credința ta este bine să ceri un certificat de debotezare. După debotezare, pentru a reveni la credința ta, poți să te lași botezat de un om spiritual în numele Creatorului Universului, deci de data aceasta în numele Dumnezeului adevărat, într-o apă curgătoare. Poți rămâne la credința ta, însă părerea mea este că ar fi mai bine dacă ai renunța la credințe și ai deveni un om spiritual. Spiritualitatea este regina tuturor științelor. Fii spiritual! Fii științific!

Instituțiile religioase, ca și toate instituțiile acestei lumi, sunt organizații ierarhice. Un membru al unei instituții organizate în mod ierarhic nu poate fi suveran deoarece el trebuie să se supună regulilor, statutului și liderilor acestei instituții.

. Certificatul Medical Constatator al Născutului Viu(CMCNV)Certificatul Medical Constatator al Născutului Viu(= CMCNV) este un document creat de administratorii corporației, prin intermediul funcționarilor lor, care certifică faptul că nou-născutul a fost în viață. Acest document este un document foarte important deoarece corporația însăși, prin intermediul funcționarilor ei, recunoaște faptul că ai fost născut viu. Unii au reușit să obțină o copie, respectiv un duplicat, de pe CMCNV, altora li se refuză această copie, respectiv acest duplicat. În cazul în care nu ai putut obține o copie, respectiv un duplicat, de pe CMCNV mai ai două alternative. Prima alternativă constă în completarea în regie proprie a CMCNV-ului după care poți să mergi la oficiul stării civile din cadrul primăriei pentru ca CMCNV-ul tău să fie ștampilat de funcționarii corporației. Dacă instituția respectivă nu dorește să-ți ștampileze CMCNV-ul completat de tine atunci poți recurge la o a doua variantă. A doua variantă constă într-o declarație pe propria răspundere în care declari că datele completate de tine în formularul CMCNV sunt corecte. Din acest moment CMCNV-ul completat de tine este, împreună cu declarația pe propria răspundere, valabil.

. Certificatul de Naștere a Ființei Umane(= CNFU)

CNFU este un document realizat de tine care dovedește nașterea unei ființe umane. Ființa umană este vie și suverană. În consecință, acest act dovedește că te-ai născut viu. Odată cu nașterea ființei umane se naște și un set de date format din nume, prenume, data nașterii etc. care se numește persoană naturală. Persoana naturală este proprietatea alodială a ființei umane. La realizarea CNFU te poți inspira din Certificatul de Naștere a Persoanei Fizice(CNPF) eliberat de corporație și poți deci crea un model asemănător. Este bine ca inițialele prenumelui și a numelui să fie scrise cu majusculă. Această majusculă simbolizează faptul că este vorba de o ficțiune. Restul literelor din cadrul prenumelui și al numelui este bine să fie scrise în minuscule. Aceste minuscule simbolizează faptul că persoana naturală este o persoană ce s-a născut în mod natural odată cu nașterea ființei umane și că ea este proprietatea alodială a ființei umane.

. Certificatul de Naștere a Persoanei Fizice(CNPF)CNPF este un document care certifică nașterea unei persoane fizice. Persoana fizică este un set de date format din date personale și însemne ale corporației. Ea aparține corporației și de aceea este protejată de condițiile contractuale ale corporației, condiții denumite legi. Persoana fizică este protejată de Codul Civil, capitolul I, secțiunea 1, articolul 2576.

„(1) Numele persoanei este cârmuit de legea sa națională.”
Codul Civil, Art. 2576

Persoana fizică a fost realizată prin minciună, înșelătorie și furt de identitate. Minciuna are însă picioare scurte. Persoana fizică aparține corporației, însă semnătura ei aparține ființei umane. Ființa umană poate, deci, să facă un contract, numit mandat de împuternicire, între persoana fizică și persoana naturală prin care persoana fizică cedează toate drepturile și proprietățile sale persoanei naturale. Persoana naturală este proprietatea alodială a ființei umane și deci prin mandatul de împuternicire persoana fizică revine în proprietatea alodială a ființei umane.

. Cartea de Identitate a Persoanei Naturale(CIPN)CIPN este documentul pe care se află persoana naturală. Persoana naturală este un set de date format din datele personale ale ființei umane ce se nasc odată cu nașterea unei ființe umane și atestă identitatea unei ființe umane. Atât persoana naturală cât și CIPN sunt proprietatea alodială a ființei umane. Persoana naturală este titul alodial de proprietate. Pentru a putea realiza CIPN-ul te poți inspira din articolul: „CIPN: Cartea de Identitate a Persoanei Naturale”.

. Cartea de Identitate a Persoanei Fizice(CIPF)CIPF este un document pe care se află persoana fizică. Persoana fizică este un set de date format din date personale și însemne ale corporației. Ea aparține corporației și de aceea este protejată de condițiile contractuale ale corporației, condiții denumite legi. Persoana fizică este protejată de Codul Civil, capitolul I, secțiunea 1, articolul 2576.

„(1) Numele persoanei este cârmuit de legea sa națională.”
Codul Civil, Art. 2576

Persoana fizică a fost realizată prin minciună, înșelăciune și furt de identitate. Minciuna are însă picioare scurte. Persoana fizică aparține corporației, însă semnătura ei aparține ființei umane. Ființa umană poate, deci, să facă un contract, numit mandat de împuternicire, între persoana fizică și persoana naturală prin care persoana fizică cedează toate drepturile și proprietățile sale persoanei naturale. Persoana naturală este proprietatea alodială a ființei umane și deci prin mandatul de împuternicire persoana fizică revine în proprietatea alodială a ființei umane.

. Mandat de Împuternicire(MI)MI este un contract încheiat între persoana fizică și persoana naturală. Prin acest contract persoana fizică oferă toate drepturile și toate proprietățile sale persoanei naturale și implicit ființei umane. În acest fel ființa umană devine proprietarul alodial al persoanei fizice. Ființa umană poate activa și dezactiva persoana fizică după dorință. La realizarea MI te poți inspira din articolul: „REMEDIUL III: Mandat de împuternicire”.

. Afidavid de Suveranitate(AS)AS este un document prin care aduci la cunoștința administratorilor corporației că tu te declari suveran. Suveranitatea individuală este intrinsecă ființei umane și de aceea nu este necesar ca ea să fie recunoscută de vreo autoritate.

. Înștiințarea în scris a autorităților. Înștiințarea președintelui României

MP Corina-Ana: Mocanu (sui juris - privat)
Str. Suveranului Nr. 10
c/o [123456] Orșova

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
Palatul Cotroceni
Bulevardul Geniului nr. 1-3
Sector 6 - București - România
Cod poștal 060116

Data: zz.ll.aaaa

Înștiințare adresată în mod direct și expres Președintelui României

Mențiune: Această înștiințare este adresată în mod direct și expres Președintelui României. Este strict interzis să distribui acest mesaj unei alte părți fără aprobarea expeditorului. Dacă ai primit acest mesaj și nu ești Președintele României te rog să îl înmânezi în cel mai scurt timp posibil în mod personal destinatarului.

În atenția Președintelui României!

Stimate domnule Președinte al României!

Prin prezenta vă înștiințez în mod oficial și vă adeveresc prin acte faptul că m-am născut viu și sunt în viață. În calitate de Președinte al României vă rog să declanșați în regim de maximă urgență procedura Cestui Que Vie pentru ca eu să pot intra în posesia drepturilor mele inalienabile și a proprietăților mele alodiale, inclusiv în posesia contului fiduciar.

Argumentație:

România nu este un stat, așa cum pretind liderii politici, ci o corporație. Toate instituțiile statului sunt înregistrate și listate la Dun&Bradstreet ce este un sistem internațional de identificare al companiilor numit UPIK. Corporația România este parte componentă a Trustului Fiduciar Semi-Secret. În consecință dvs. sunteți președintele unei corporații.

La nașterea mea am fost trecut în registru de nașteri în care se înregistrează copiii morți pentru ca eu să fiu declarat mort sau dispărut. Pe baza datelor mele personale, administratorii corporației, prin funcționarii lor, au creat un certificat de naștere care certifică nașterea unei persoane fizice, persoana fizică fiind doar un set de date ce îmi aparțin mie și niște însemne ale corporației, și nu nașterea unei ființe vii. Administratorii corporației, prin funcționarii lor, mi-au furat în acest fel identitatea mea pentru a-mi refuza drepturile mele inalienabile și pentru a pune mâna pe proprietățile mele alodiale.

Copia de pe certificatul de naștere a fost oferită părinților mei, însă originalul acestui document a fost reținut de administratorii corporației pentru a crea o obligațiune pe baza lui. Această obligațiune este negociată și vândută la bursa de valori.

Între anii 1665-1667 Carol al II-lea al Angliei(1630 - 1685), rege al Angliei, Scoției și Irlandei, s-a văzut confruntat cu mai multe catastrofe. În urma acestor catastrofe starea legală a multor proprietăți era incertă. Pentru a clarifica starea legală a proprietăților, Parlamentul Angliei a adoptat un document numit Cestui Que Vie Act 1666. În acest document se declara că toți oamenii din regat sunt considerați a fi morți sau dispăruți pe mare dacă nu anunță autorităților faptul că sunt vii. În plus, acest act declara că toate proprietățile sunt luate în custodia statului dacă proprietarii nu își revendică drepturile și proprietățile în termen de 7 ani. Altfel spus, aceia ce erau în viață și doreau să-și recupereze drepturile și proprietățile lor trebuiau să anunțe autorităților faptul că sunt vii, să-și dovedească identitatea pentru a obține drepturile lor și să dovedească faptul că dețin acele proprietăți. În acest fel statul a retras toate drepturile oamenilor și a preluat proprietățile lor. Proprietățile oamenilor au fost introduse într-o corporație fiduciară. Statul a devenit astfel fiduciarul(= instituție tutelară = administratorul) care deținea titlurile de proprietate asupra drepturilor oamenilor și asupra proprietăților lor până când un om viu se anunța autorităților și își revendica drepturile și proprietățile, acesta putând cere și despăgubiri. Acest sistem a fost preluat de toate țările lumii care s-au organizat într-un Trust Fiduciar Semi-Secret.

Informații adiționale și detaliate puteți obține din documentele ce tratează acest subiect.

Alături de această înștiințare scrisă vă anexez documentele mele ce demonstrează că m-am născut viu și sunt în viață. În baza acestor documente, dvs. aveți posibilitatea să declanșați în regim de maximă urgență procedura Cestui Que Vie pentru ca eu să pot intra în posesia drepturilor mele inalienabile și a proprietăților mele alodiale, inclusiv în posesia contului fiduciar. Vă rog să faceți acest lucru!

Vă rog să-mi confirmați în scris primirea acestei înștiințări și să-mi oferiți un număr de înregistrare.
Aștept răspunsul dvs. până la data de zz.ll.aaaa. Mulțumesc anticipat!

Cu cele mai alese salutări!

Această înștiințare scrisă este confirmată în manuscris cu autograful meu și sigilat cu amprenta mea.

corina-ana mocanu autograf netransmisibil
toate drepturile rezervate: UCC §1-103
fără prejudiciu: UCC §1-308
la lungimea brațului (Black`s Law Dict. 1st/2nd/7th)

- suveran - non-subiect al jurisdicției - în afara BAR și CROWN
- fără adresă - non-persoană fizică – străin non-rezident - fără domiciliu
- fără Ro. Inc./ US. Inc. - actualmente în Banat - nu agent impus
- deținător de Titlu Perfect - beneficiar al Trustului Fiduciar - parte securizată
- creditor - înregistrat public - reprezentant autorizat
- non-responsabil conform HJR 192 - fără recurs
- toate interacțiunile la lungimea brațului (Black's Law Dictionary 1st/2nd/7th)
- fără prejudiciu: UCC § 1-308 - toate drepturile rezervate - UCC § 1-103


Anexa la această înștiințare cuprinde copii după următoarele documente:

. Certificatul Medical Constatator al Născutului Viu(CMCNV)

Acest document dovedește faptul că administratorii corporației recunosc că am fost născut viu.

. Certificatul de Naștere a Ființei Umane(CNFU)

Acest document dovedește nașterea unei ființe umane. În cazul de față el dovedește nașterea mea.

. Certificatul de Naștere a Persoanei Fizice(CNPF)

Acest document dovedește nașterea unei persoane fizice. Persoana fizică este un set de date format din datele mele personale și însemnele corporației așezate pe un suport fizic. Prin acest document administratorii corporației mi-au furat identitatea, drepturile mele inalienabile și proprietățile mele alodiale, inclusiv dreptul de a accesa contul meu fiduciar. Vă anunț faptul că persoana fizică a cedat toate drepturile și proprietățile sale persoanei naturale printr-un mandat de împuternicire. În consecință, persoana fizică îmi aparține mie și o pot activa și dezactiva după dorință.

. Cartea de Identitate a Persoanei Naturale(CIPN)

Acest document reprezintă persoana naturală care este un set de date. Acest set de date sunt proprietatea mea alodială. El dovedește nașterea persoanei naturale și a faptului că sunt în viață.

. Cartea de Identitate a Persoanei Fizice(CIPF)

Acest document identifică persoana fizică. Persoana fizică este un set de date format din datele mele personale și însemnele corporației așezate pe un suport fizic. Prin acest document administratorii corporației mi-au furat identitatea, drepturile mele inalienabile și proprietățile mele alodiale, inclusiv dreptul de a accesa contul meu fiduciar. Vă anunț faptul că persoana fizică a cedat toate drepturile și proprietățile sale persoanei naturale printr-un mandat de împuternicire. În consecință, persoana fizică îmi aparține mie și o pot activa și dezactiva după dorință.

. Mandat de Împuternicire(MI)

Acest document reprezintă un contract între persoana naturală și persoana fizică. Prin acest contract persoana fizică și-a cedat toate drepturile și proprietățile sale persoanei naturale, iar persoana naturală este proprietatea mea alodială. În consecință, toate drepturile și proprietățile persoanei fizice îmi aparțin în totalitate și deci nu mai aparțin corporației. Actul este legitim și legal deoarece poartă semnătura persoanei fizice și autograful persoanei naturale.

. Afidavid de Suveranitate(AS)

Ființa umană este o ființă vie și suverană. Prin acest document mi-am declarat în scris suveranitatea individuală. Suveranitatea este o calitate intrinsecă ființei umane și nu trebuie neapărat aprobată sau recunoscută de cineva.

Aceste copii au fost legalizate și supralegalizate cu Apostila de la Haga.


De pe linkul de mai jos poți descărca această înștiințare în format jpg.

Înștiințarea președintelui României

. Înștiințarea Inspectoratului General al Poliției Române

Este bine să înștiințezi Inspectoratul General al Poliției Române că ai fost născut viu, că ești ființă vie și suverană pentru ca poliția să te trateze ca atare. Această înștiințare o poți face după modelul de înștiințare folosit în cazul președintelui României.

. Înștiințarea Băncii Naționale a României

Este bine să înștiințezi Banca Națională a României că te-ai născut viu și că ești ființă vie și suverană. În această înștiințare poți introduce totodată cererea de acces la contul fiduciar.

Cerere de acces la contul fiduciar

. la președintele României
. la Banca Națională a României

Toate actele pe care le faci în regie proprie pot fi legalizate și supralegalizate cu Apostila de la Haga. Pentru a economisi ceva bani este bine să faci un protocol în care să listezi toate aceste acte. La acest protocol adaugi actele respective și le legalizezi și supralegalizezi împreună. Dacă le legalizezi și supralegalizezi separat va costa mult mai mult. Actele supralegalizate cu Apostila de la Haga sunt recunoscute de toate statele care au semnat Tratatul de la Haga.

În toate înștiințările și cererile scrise, pe care le faci, este bine să ceri o confirmare scrisă a primirii înștiințări tale, respectiv a cererii, un număr de înregistrare și să menționezi o dată până la care aștepți răspunsul.

Dacă nu ți se răspunde la prima înștiințare este bine ca, după un interval de cam o lună, să mai trimiți încă una. Dacă nu ți se răspunde nici la a doua înștiințare este bine ca, după un interval de cam o lună, să mai trimiți încă una. Dacă nu ți se răspunde nici la a treia înștiințare înseamnă că autoritățile ți-au recunoscut în mod tacit suveranitatea deoarece, în conformitate cu principiile justiției, tăcerea înseamnă accept tacit.

Maxima legii: „Qui tacet consentire videtur!” = Cel ce tace pare să consimtă!
Bouvier's 1856 Law Dictionary

Toate reacțiile formulate în scris de autorități este bine să le păstrezi la dosar sub formă scrisă și sub formă digitală. Oricare ar fi reacția scrisă a autorităților, ea dovedește că se află în corespondență cu o ființă umană ceea ce înseamnă implicit faptul că autoritatea te-a recunoscut ca ființă umană și deci te-a recunoscut și ca ființă vie și suverană.

Autoritățile nu pot să îți nege suveranitatea deoarece, în cazul în care ți-ar nega suveranitatea, sistemul actual se va prăbuși. În această lume există un om care se declară suveran, anume Papa de la Roma. Acesta este Constituitorul Trustului Fiduciar Semi-secret, deci este pilonul principal pe care se sprijină acest sistem. El s-a declarat suveran și suveranitatea sa a fost totalmente recunoscută de autorități. Papa de la Roma este o ființă umană. În consecință, dacă autoritățile neagă suveranitatea oamenilor, aceste autorități neagă în fapt și suveranitatea papală ceea ce conduce la prăbușirea suveranității papei, ceea ce conduce pe mai departe la prăbușirea întregului sistem. Suveranitatea individuală nu poate fi negată și nici interzisă ceea ce înseamnă că ea este realizabilă.

Ridică-te din genunchi:

Din fața Liderilor Religioși!
Din fața Regilor și a Reginelor!
Din fața Președinților de stat!
Din fața Guvernului!
Din fața Starurilor create de sistem!
Din fața Superbogaților!
Din fața Tuturor!

Ridică-te din genunchi!
Ești Ființă Suverană!

Mult succes pe drumul suveranității!

PS. Aștept reacțiile voastre și propunerile voastre de completare, respectiv de îmbunătățire a acestui proiect strategic. Vă mulțumesc anticipat în speranța că veți coopera!


Mihail Ispan
23.02.2018


Copyright ©2016 by Foc în Agora